Protokoll från årsmötet för Duff & Topp den 26 januari 2002 vilket avhölls på SAS Radisson Hotel Scandinavia i Göteborg.
Närvarande vid mötet var följande 15 medlemmar: Göran Andersson, Stefan Andersson, Anders Andreasson,
Stefan Augustsson, Anders Björnander, Anders Engelbrektsson, Björn Gustavsson, Jan Hansson, Kjell Johansson,
Lars Josefsson, Dan Pettersson, Dennis Petterson, Torbjörn Olsson, Anders Söderberg, Tomas Victorin 
 
Ärenden:
1.      Ordförande Torbjörn Olsson hälsade alla välkomna samt öppnade mötet.
2.      Fastställande av röstlängd. Närvarande 15 medlemmar vid mötet.
3.      Anders Björnander och Stefan Augustsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
4.      Mötet ansågs varit utlyst i behörig ordning.
5.      Torbjörn Olsson valdes till årsmötets ordförande.
6.      Kjell Johansson valdes till årsmötets sekreterare.
7.      Dagordningen fastställdes.
8.      Jan Hansson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001.
9.      Anders Björnander redogjorde för revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning. Revisorerna berömde kassörens arbete
       och tillstyrkte att räkenskaperna skulle fastställas samt att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
       Han enda kommentar var att framöver så bör i budgetförslaget HIO priset ligga som en avgående post innan förväntat resultat.
       Årsmötet ansåg att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för år 2001.
10.   Prisutdelning genomfördes. Pristagarna för Touren 2001, 1. Per-Anders Trysberg 750:-