Årsmöte Duff&Topp. 16.00, lördag 17/1 – 2009

Närvarande

Kjell J

SG Hansson

Lars Ericson

Claes Andreasson

Anders Andreasson

Dan P

Reima J

Lars E

Lars J

Peter L

Janne G

Anders E

Stefan A

Anders L

Anders S (Sen ankomst)

 

1 Mötets öppnande - Anders E

Ordförande Anders E Öppnade mötet

 

2 Fastställande av Röstlängd - Anders E

Röstlängden fastställdes, Anders S saknades vid fastställandet

 

3 Fastställande av dagordning - Anders E

Dagordningen fastställdes

 

4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare - Anders E

Anders L och S-G valdes till justeringsmän och tillika rösträknare

 

5 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning - Anders E

Mötet ansåg att mötet utlysts i behörig ordning

 

6 Val av ordförande till mötet - Anders E

Anders E (sittande)valdes till ordförande för mötet

 

7 Val av sekreterare för mötet - Anders E

Stefan A valdes till mötets sekreterare

 

8 Genomgång av föregående mötesprotokoll - Stefan A

Stefan A läste föregående årsmötes protokoll och det

fanns inga invändningar

 

9 Styrelsens verksamhetsberättelse - Anders E

Anders E löste en fem sidor lång års/verksamhets berättelse

Stakade sig lite i början.. men efter några harklingar fick han igång

flytet och läste med bravur.

 

9b Tillbaka blick 1998 års verksamhetsberättelse - Lars J

Lars J läste en upplysande tillbakablick.

 

10 Revisorernas verksamhetsberättelse - Peter L

Peter L läste upp revisions berättelse och beviljade

styrelsen ansvarsfrihet.

 

11 Frågan om styrelsen ansvarsfrihet för 2008 - Anders E

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008

 

12 Prisutdelning Tour 2008, Major 2008 - Lars J, Stefan A

Lars J förrättade prisutdelning för Touren 2008,

Anders E Fick pris för sin första plats netto, Kjell Johansson fick andra pris

Och Claes A tredje pris,. Anders E fick också första pris Brutto.

Major kavajen delades också ut till 2008 års Major vinnare Anders E

 

13 Årets bild 2008

På initiativ av Webmaster Kjell J har styrelsen har beslutat att från

säsongen 2008 instiftas ett nytt pris som är Årets bild, för att främja och

motivera medlemmarna till att ta mycket bilder.

Vinnarbild 2008 var bild nummer 5 med Anders och Per W som motiv.

Prisbeloppet är 250:-

 

14 Fastställande av medlemsavgift 2009 - Anders E

Medlemsavgiften fastställdes till 500:-

 

15 Verksamhetsplan 2009

Hemsidan 2009,

Löpande arbete och uppdateringar
- Kjell J, SA, AE

En diskussion om hur vi bäst fortsätter att hålla hemsidan uppdaterad

och hur tävlingsdata ska samlas in. Vi kom fram till tourvärdarna ska

samla in allt material från tävlingen , skriver referat och skickar in bilder

Detta ska vara Webansvarig tillhanda senast 5 dagar efter genomförd

tävling. Kjell ser till att det finns en mall för tävlingsresultat att fylla i.

 

Kallelser till tävlingar

Tourvärdarna skickar till ansvarig för bokat som ser till att det kommer ut

en inbjudan till varje tävling, Anders Lomander valdes till ansvarig för

Bokat.se för ett års tid.

 

Start sidan

Jan Hansson tar ansvaret för startsidan och de punkter som finns

därunder i ”arbetsuppgifter”, Jan väljs på ett år

Publicering av respektive tourtävling siffror

Det fixar Kjell

 

Publicering av Gamla bilder

Lasse E fixar scanning av gamla bilder för publicering på hemsidan.

Styrelsen väljer ut bilder för scanning och publicering på hemsidan.

 

Publicering av nya bilder

Dick har åtagit sig att fixa detta och medlemmar uppmanas att skicka nya

bilder till honom, Dick kommer att ombedas också publicera gamla bilder

på hemsidan, om Dick inte accepterar får vi finna annan lösning

Kassören och sekreteraren åtar sig att ordna de punkter som finns

noterade för dem på arbetsbeskrivning.

Dick hanterar också matrikeln, foton och text om varje medlem

Styrelsen ska också författa en reseberättelse från vår resan som

publiceras på hemsidan.

 

Skills games

Det beslutades också att det tas fram ett Excel blad för i fyllande av

Skills games av Tävlings arrangörer. Kommer att ingå som del i den Excel

mall som tas fram för rapportering av övriga tävlings resultat.

 

Touren2009 - Lars J

Det beslutades av årsmötet att vinstsumman för segraren av en

tourtävling höjs från 300:- till 400:-, Major vinnaren får 500:-

Värdparen är samma som tidigare, Lars J sätter ihop spelprogram

Och delar ut värdskap. Det beslutade efter omröstning att Whiskey

Golfen kvarstår år 2009

 

Resa 2009 - Styrelsen

Resan går till Ekerum 7-10/5

Följande ska åka med

Anders S, Anders L, Lasse E, Reima, Anders A, Claes A, Dan, Lars J

Anders E Stefan A,

 

Budget 2009 - Lars J

Lars Josefson gick igenom budget för 2009, och Årsmötet

Godkände/Fastslog den samma.

Ändring på kostnad sidan måste göras eftersom vi har höjt kostanden för

Vinnar priset på touren med totalt 800:-

Per M kommer att återuppta Sponsring av HIO priset, 1000:-/år

 

Sponsring 2009 - Anders E

Per M sponsar HIO priset med 1000:- år 2009

Varningar/Uteslutningar - Anders E

Inga varningar uteslutningar, men Björn Björnfors har begärt utträde ur D&T

 

Ansökningar för medlemskap / hedersmedlemskap - Anders E

Tony Reinler har ansökt om medlemskap och efter votering valde en

majoritet av årsmötet in honom som fullvärdig medlem

Det finns ingen ansökan till hedersmedlemskap

 

16 Entertainment/Enjoy - Torbjörn O

Lars J representerade Torbjörn O, och redovisade en intäkt

För 2009 på c:a 2500:-

Lasse J gjorde en tillbaka blick och under åren har vi hittills dragit in c:a

80000:- toppen året var 2002, med en intäkt på c:a 10500:-

Årsmötet beslutade att vi fortsätter med försäljningen även 2010 med

Torbjörn som ansvarig.

 

17 Styrelsens förslag och inkomna motioner - Anders E

Anders E läste de inkomna förslag och motionerna

Styrelsens motion bifölls och styrelsen utökas med en post, Webmaster

och Kjell valdes in i styrelsen som Webmaster på två år.

 

Motion 1, från Kjell, Betting.. antogs

Diskussion uppstod givetvis, och förslag las fram om ”mörka bett” dvs

Att man lägger sina bett ”hemligt” och att resultat redovisas på årsmötet

Eller efter sista årsmötet..

Årsmötet beslutade om att vi ska inför Betting och att beloppet ska vara

100:-/spel. Årsmötet beslutade att betting skulle ske enligt alternativ 2 i

Kjells motion

Kjell hanterar bettingen, spelet sker slutet fram till Majorn, och spelet

presenteras på middagen på major tävlingen.. när två tourtävlingar

återstår..

Alla bett skickas till Kjell
kjelle.e@hotmail.com och bet betalas in till

D&T:s konto eller kontant till Lasse J senast före första tourtävlingen.

Om ingen har spelat på vinnaren av 2009 års tour går pengarna vidare till

nästa års betting.

 

Motion 2, från Kjell, Matchspel antogs

Årsmötet beslutade att det är intressant att det införs ett matchspel, som

är frivilligt. Styrelsen utarbetar ett spelschema innan årets tourstart.

Claes A åtog sig att sätta upp 1000:- som vinnarepris första året och även

ta fram ett vandrings pris.

Styrelsen hanterar matchspels tävlingen och resultatpublicering

 

18 Val av styrelse - Anders A, S-G

Ordförande Anders E har 1år kvar

Suppleant Claes A har 1 år

Stefan omvaldes till sekreterare på 2 år

Lars J omvaldes till Kassör på 2 år

Kjell valdes som Webmaster på 2 år

 

19 Val av revisorer - Anders A, S-G

Revisorer Per M och Peter L valdes om för ytterligare 1år

 

20 Val av valberedning - Anders E

Valberedning valdes Anders A och S-G Hansson

 

21 Firmatecknare - Anders E

Tecknas av styrelsen var för sig

 

22 Övriga frågor - Anders E

Inga övriga frågor.. intressant….

Kjell tog upp det gamla härliga ämnet, gemensamma kläder…och en

intressant diskussion uppstod..

Lars J lyssnar med Per W vad som har hänt med tidigare kläd idéer

Kjell medgavs undantag från kravet på 2 spelade tourtävlingar

under 2009

 

23 Avslutning - Anders E

Ordförande avslutade mötet

 

090117

_______________

Stefan Augustsson

Sekreterare

 

Justeras

 

__________ _____________

S-G Hansson Anders Lomander